1. درخواست ثبت دامين به صورت آنلاين و بدون دخالت نيروی انسانی انجام خواهد شد .

2. نياز به ثبت دامين در پنل nic نبوده و دامين به صورت مستقيم ثبت خواهد شد. لذا در صورت قرار داشتن دامنه در سبد خرید، آن را از سبد خرید حذف نمایید.

3. تمامی رابطه های مجاز را بر روی "همه" قرار دهید.

4. دامين به صورت مستقيم در پنل nic شما ثبت خواهد شد .

5. برای تمدید دامنه به بخش آموزش رفته و تغییرات ذکر شده در بخش آموزش را اعمال کنید.

6. در صورتی که به هر دليل سفارش شما توسط nic تاييد نگردد 1000 تومان از هزينه کسر و مابقی مبلغ برگشت داده ميشود .

7. قبل از ثبت دامنه از آزاد بودن آن در فیزیک نظری مطمئن شوید .